شعروعرفاننام رودخانه ای در ایران , بسی نیک     نیکا
از سرداران مبارز در برابر اسکندر گجستک    روشاک
پدر بزرگ رستم    سام
نامی مقدس در ایران باستان    سپنتا
داده شده از شاه    شهداد
مرد بزرگ , شایسته و شایان    شایگان
فرزند کیکاوس , شخصیت اسطوره ای ایرانیان , سیاوخش    سیاوش
فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران در زمان اشکانیان , سورن    سورنا
هم پیمان داریوش اول    اوتانا
یکی از شاهان ایران    وارتان
متعلق به نسل آریا    آریانا
شاهان سلسله اشکانیان    اشکان
شاه خوارزم    بکتاش
فرستاده شهر از طرف فرشته مهر    دادمهر
پسر زیبا    فرهود
 از شاهان ایران باستان     گشتاسب
 ظاهر سالم و زیبا     هیراد
 از فرمانده هان داریوش بزرگ     هیتاسب
 حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان      جاماسب
 از شخصیت های شاهنامه     جویان
 از شاهان پیشدادی , فرزند سیاوش, نوه کیکاوس     کیخسرو
 ستاره     کیان
برادر کوچک اشو زرتشت    نیوتیش
 نام ایرانی     مهراشک
 نام ایرانی     مهرساد
 نام ایرانی     مکابیز
 از شاهان ساسانی      نرسی
بنیانگذار امپراتوری دادگستر و حقوق بشر جهان , معنی:خورشیدوار     کورش
 شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ , خشیه شاه = شاه دلیر     خشایار
 یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ     کامبیز
 سومین شاه پیشدادی در حدود 6000 سال پیش     جمشید
 روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت , در اوستا شاگرد و آموزنده      هیربد
 یکی از پهلوانان ایرانی     هژیر
نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت    فَرَوَهَر
نام یکی از شاهان گذشته    فریان
خسرو پرویز شاه ایران    دارمان
شاهنشاه بزرگ تاریخ ایران , دارایاواوش , به معنی دارنده نیکی    داریوش
فرزند کاوه , شخصیت ایرانی در شاهنامه, یکی از خاندانها    کارن
به معنای آتش بزرگ    برسام
از موزیسین های دوره ساسانی    بامشاد
پدر مزدک    بامداد
نیای داریوش بزرگ , به معنی رامش دهنده ایرانیان    آریارمن
یکی از فرماندهان کورش بزرگ    آرتاباز
شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم    ارشان
نام نیای داریوش بزرگ , پسر آریارمن    ارشام
بنیانگذار سلسله ساسانیان , اردشیر بابکان    اردشیر
نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول    اردوان
نام کشیشی در زمان ساسانیان    اردا
نام نیای داریوش اول    ارشاما
نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان    ارشک
نام قهرمان وطن پرست ملی ایران    آرش
نام فرشته    آراد
نام کورش اول    آرآسب
نام پادشاه دادگستر ایران    انوشیروان
جاودانه    انوش
نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد    اَفشین
شخصیتی در شاهنامه , پدر فریدون    آبتین
نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ    آترین
نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ    آرتاباز
نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ    آرتام
برخواسته از نسل آریا , داده شده آریایی    آریاداد
نام هفتمین پادشاه ماد    آرتین
نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا    آریا
آریای بزرگ , از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک    آریامس
دارنده مهر , از سرداران داریوش سوم    آریامهر
ایرانداد اوستا    آریوداد
یکی از بهدینان در فروردین یشت    آیوت
از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا    آرتامن
کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی    ارشکان
از سرداران داریوش سوم    آریومهر
فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران    اوراش
بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان    بابک
نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی    باربَد
از سرداران نامی ایران    برتهم
از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی     برسام
کی بیارش , همان آرمین شاهنامه    بیارش
دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی    پاپَک
پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت    پاردیک
نبیره سام , بدرود , شادباش    پِدرام
از نامهای ایران باستان , تازی شده اش ابراهیم    پرهام
از نامهای اوستایی به معنی رزمجو    پِرشان
بزرگ روحانی زرتشتی که اوستا را گرد آوری کرد    تنسر
بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند    تهمتن
پادشاه رمنستان, پادشاه اشکانی     تیرداد
از سرداران نامی خشیارشا , پادشاه ارمنستان     تیگران
کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان     چوبین
در اوستا به معنی نیکنام , شاهنشاه ساسانی     خسرو
نهمین پادشاه کیانی , پسر رستم , داریوش     دارا
دیانوش دوانوش , دارنده جاودانگی    دانوش
رادترین,با داد و دهشترین,از سرداران ارشیر دوم    راتین
نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران    رسام
از فرزندان کیخسرو و برادر رامی    رامین
در پهلوی روژوه, وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی    روزبه
از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک     روشاک
همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید     زوپیر
نام فرزند کیکاوس     ژوپین
از نامهای کهن زرتشتی ایران    سامیار
سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد    شاهین
وزیر شاهنشاه شاپور    شهروز
پدر هرمزد , نگارنده کعبه زرتشت    شیراک
به معنی راست و درست    فَربُد
از پادشاهان ایرانی در گرجستان    فرمنش
دومین پسر کیغباد, پسر کی اپیوه    کیارش
برادر فریدون شاه پیشدادی    کیانوش
کیامنش , کیافر , کیانزاد     کیانمهر
از وطنپرستان دیلمی    لیشام
از سرداران مادی کورش بزرگ , ماه یزد یار , همسنگر بابک    مازیار
از نامهای دوران هخامنشی , آفریننده مزدا , آئین آورنده مزدکیان     مزدک
پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه    مهراب
همان میتران پهلوی , از خاندانهای اصیل ساسانی    مهران
برادر کوچک اشو زرتشت    نیوتیش
نیای یازدهم زرتشت     آئیریک
کیش , راه و روش     آئین
سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه    آئین گُشنَسب
منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی    آپاسای
پسر اسفندیار    آتروترسه
سردار ایرانی که والی آذربایجان بود , سردار داریوش    آتروپات
آذرنوش , پاکدین زرتشتی    آترونوش
نگهبان ویژه کوروش بزرگ    آرتاپارت
یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ    آرتام
هفتمین پادشاه ماد    آرتین
راهنما و راهبر , نامی اوستایی    آریاز
فرزند کوروش هخامنشی    آروکو
نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی    آریابد
پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه    آریاراد
یکی از بهدینان زرتشتی    آیوت
ایران منش در روزگار ساسانی    ائیریه من
نامی پهلوی , از سرداران کورش بزرگ    ادیشه
پسر خشایارشاه     اَرتاریا
از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین    اَرتامن
فرمانده ناوگان خشیارشا     اَرتاوند
در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است    اَرتور
یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش     اَرتَمَن
در اوستا یعنی برترین راستی , سرداری هخامنشی    اَرتَبرزین
راستین و بزرگوار    اَردین
فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک    اَرزین
نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون    اَرسیما
نامی اوستایی و رقیب زریر    اشتوکان
کسی که از راستی و نیکی سود جسته است    اشاداد
در پهلوی اُمیت , از نویسندگان دینکرد زرتشتیان    اُمید
پسر اردشیر سوم    اُوَرَش
از سرداران کوروش بزرگ    اُورداد
ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک    باتیس
از سپهبدان مازندران     باوَند
فرزند کوروش بزرگ    بَردیا , بَردیه
پدر بهرام , از موبدان یزد    بروسا
برادر زن هرمز چهارم ساسانی    بَستام
نیک آفریده شده    بهداد
نیکترین راه , بهترین انتخاب زندگی    به رَوِش
کی بیارش , همان آرمین شاهنامه     بیارش
از پهلوانان ایران زمین    پوریا
جستجو کننده راستی و درستی    پویان
پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه    تورک
پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان     تیران
پسر رستم ذال     جهانگیر
کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی    چوبین
فرمانده ایران در کاپادوکیه    داتام
از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان    داریو
از خاندانهای ایرانی    دانین
پادشاه ایرانی بنیان گذار امپراتوری ماد 709 تا 656 پیش از میلاد    دیااکو
از سرداران اردشیر دوم , رادترین مرد    راتین
پیشکار دربار انوشیروان دادگر    رام برزین
پسر زادشم    رایش
برادر بزرگ اشو زرتشت    رتوشتر
نامی ایرانی    ریوشاد
پسر کیکاووس    ژوبین
در اوستا سپنته میتر , قاتل خشایارشا فرزند داریوش بزرگ    سپند مهر
در اوستا سپیتریدات , داده خداوند    سپهرداد
از درباریان آستیاگ ماد    سپیتا
گوش دادن به صدای وجدان , پیک ایزدی در دین بهی    سروش
تابش سرخ , پسر زال    سهراب
پسر کی کاووس     سیامک
در اوستا سَئنا , از پیروان زرتشت    سینا
نام زرتشتیان امروزی , نام بهرام گور    شاه بهرام
از شاهان باوندی    شروین
چهره شاهانه , از موبدان ساسانی    شهروی
از شاهان شیروانی ایران    شیروان
از شاهان ساسانی    شیروی
از پادشاهان ساسانی     فرامین
لایش و شایسته    فرزام
نامی ایرانی    فرزین
سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است     فَرَه وَشی
دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست     فرورتیش
نام بسیاری از شاهان ایرانی , فرهاد عاشق شیرین    فرهاد
نام زیبای کردی     کژال
از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن نامهای عمومی ایرانی بانوان    کارین
نامی ایرانی    کامیار
پسر مرزبان    کُردان
پسر کی قباد    کی آرمین
نامی ایرانی    کیازند
برادر شاه فریدون پیشدادی    کیانوش
پسر موبد سروش    کیوان
نامی ایرانی    کیومهر
پسر گیو    گودرز
پسر کیخسرو شاه کیانی    لُهراسب
نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد    مانی
نامی از دوره هخامنشی    مِهربُد
نامی ایرانی     مهیار
از دانشمندان ایرانی    نیما
نورانی , مقدس , دارای احترام    ورجاوند
امید , آرزو , سپهبد تبرستان    وَندا
نامی پهلوی , همان بهرام امروزی    وَهرام
هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین    ویسپار
نام بسیاری از شاهان ایران     هُرمُز
پسر ویسه و برادر پیران    هومان
مانند پادشاه    کیاوش
روش , کردار , منش , باور    آئین
خسرو انوشیروان دادگر پادشاه بزرگ , کاخهای تیسفون از اوست    کسری
بر وزن ارشام نیای داریوش بزرگ    پرشام
سردار بزرگ ایران که برای مبارزه با اسکندر نبرد کرد و کشته شد     آریوبرزن
سردار بزرگ ایران که ضحاک نابود کرد و فریدون را بر تخت نشاند    کاوه
داده شده از مهر آریایی , شاهنشاه بزرگ ایرانی در زمان پارتیان    مهرداد
شاه بزرگ اشکانی که بر ضد حکومت سلکویانی یونانی قیام کرد    تیرداد
پدر فریدون    آتبین
نامهای عمومی ایرانی مردان    شوکا
نامهای عمومی ایرانی مردان    فرشید
نامهای عمومی ایرانی مردان    مانی
نامهای عمومی ایرانی مردان    امشاد

نوشته شده توسط سامان در ساعت 0:15 | لینک  |